Europeiska unionens RoHS-certifikat

kort introduktion

RoHS är en obligatorisk standard som fastställts av EU:s lagstiftning och dess fullständiga titel är direktivet om farliga ämnen som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Standarden har formellt implementerats sedan 1 juli 2006. Den används främst för att reglera material- och processstandarder för elektriska och elektroniska produkter för att göra dem mer gynnsamma för människors hälsa och miljöskydd. Standarden syftar till att eliminera bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar från elektriska och elektroniska produkter.

core_icons8